Dům s pečovatelskou službou Východní 16

Dům s pečovatelskou službou Východní 16 

V domech s pečovatelskou službou je poskytována klasická pečovatelská služba v domácnosti s tím, že po určenou dobu je zajištěna trvalá přítomnost pečovatelky. Pouze tím se liší od běžného bydlení v jakékoliv jiném domě.

Princip bydlení v domech s pečovatelskou službou (DPS)

V domech s pečovatelskou službou je plně zachován  statut nájemního bydlení. Rozdíl od běžného bydlení je v tom, že soustředění bytů v jednom domě a na jednom místě usnadňuje poskytování a doručování sociálních služeb a také dává větší pocit jistoty a bezpečí nájemníkům se sníženou soběstačností při zachování jejich plné svobody a odpovědnosti.

Byty v těchto domech jsou užívány na základě nájemní smlouvy s právy a povinnostmi z ní plynoucími. V domě není stanoven žádný režim, tak, jako je to např. v domovech pro seniory (domovy důchodců) ani součástí bydlení není zdravotní péče či stravování. To vše si obyvatel DPS zajišťuje sám.

Nájem bytu v domě s pečovatelskou službou podléhá režimu zákona č. 102/1992 Sb. Tento zákon upravuje některé otázky nájemního bydlení v návaznosti na OZ. Jde zejména o omezení tzv. přechodu nájmu. U těchto bytů k přechodu nájmu nedochází a  po ukončení nájemního vztahu se opět přidělují občanům, kteří splňují podmínky přidělení. Tím je zajištěno, že slouží pouze těm, kterým jsou určeny.

Byty v domech s pečovatelskou službou (dále DPS) umožňují tedy využívání kvalitativně vyšší formy jedné ze služeb sociální péče, - pečovatelské služby. Ta je poskytována seniorům a zdravotně postiženým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato vyšší forma je dána přítomností pečovatelek v bytovém  domě po celou pracovní dobu, případně nepřetržitě.

Pečovatelské služby jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. DPS umožňuje těmto občanům  nájemní bydlení v objektech neústavního charakteru, kde je jim poskytována pečovatelská služba (dále PS) tak, aby si mohli alespoň částečně a podle svých možností zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí a v přirozeném sociálním prostředí. Pečovatelské služby jsou tak poskytovány podle individuálních potřeb uživatelů služby kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu.

Kapacita domu pečovatelskou službou Východní je 147 nájemních bytů.

Uzavírání nájemních smluv podléhá zvláštnímu režimu ( § 10 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Město Karlovy Vary disponuje celkem 5 domy s pečovatelskou službou.  Realitní správou  domu s pečovatelskou službou Východní 16 je výjimečně pověřeno Městské zařízení sociálních služeb.

Ostatní domy s pečovatelskou službou spravuje realitní kancelář IKON a Městské zařízení sociálních služeb v nich poskytuje pečovatelské služby ve stejném režimu jako v DPS Východní.

Domy s pečovatelskou službou v realitní správě RK Ikon:

  • DPS Sedlecká 2 - kapacita 46 bytů ( garsonka 26x, 2+KK 20x )
  • DPS Jateční 9 - kapacita 45 bytů ( garsonka 45x - společné koupelny )
  • DPS Severní 5 - kapacita 54 bytů ( garsonka 18x, 2+KK 36x )
  • DPS Závodu míru 21 - kapacita 25 bytů ( garsonka 28x - společná sociální zařízení a kuchyňky )

Komu je bydlení v Domech s pečovatelskou službou určeno

Byty v domech s pečovatelskou službou obecně určeny pro seniory a zdravotně postižené občany se sníženou soběstačností vyplývající z jejich zdravotního stavu nebo pokročilého věku, kteří v důsledku toho mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení. V DPS jsou poskytovány sociální služby podle individuálních potřeb uživatelů služby s důrazem na posilování jejich autonomie a soběstačnosti; tato pomoc je zajištěna formou pečovatelských služeb.

Dům s pečovatelskou službou Východní 16 je vybaven vším, co usnadňuje a umožňuje pohyb a samostatný život nájemníků,  tj. bezbariérovost,  možností využívání doplňkových služeb a zařízení, jako obchod, kadeřnictví, rehabilitace, knihovna, modlitebna, dále je zde možnost zakoupení obědů v  jídelně, 2x týdně ordinace lékaře, 24 hodinová služba pečovatelek.

Bytové jednotky jsou o třech velikostech

  • 0+1 - 23,11 m2, garsoniéra s balkonem, v počtu 101, je určena pro jednu osobu
  • 1+1 - 51,39 m2, kuchyň a obývací pokoj, s balkonem a zimní zahradou, v počtu 24, je určena pro dvě osoby
  • 1+1 - 34,52 m2, kuchyň a obývací pokoj, s balkonem, v počtu 4 je určena pro dvě osoby
  • 2+1 - 77,87 m2, s balkonem a zimní zahradou, v počtu 8, plně bezbariérová


Spojení je zajištěno autobusy č. 10 a 15, které zajíždí do horních Drahovic a od zastávky "Lidická" je k to DPS Východní cca 400 m. Dále pak autobusem č. 6, který zajiždí do dolních Drahovic a od zastávky "Východní" je to k DPS Východní cca 200 m. Na všech trasách jsou nasazovány i nízkopodlažní autobusy.

V sekci dokumenty je možno nalézt "pravidla" pro přidělení bytu v DPS a také "formulář žádosti" o přidělení bytu.

V DPS Východní 16 je také sídlo příspěvkové organizace Městské zařízení sociálních služeb.

Charakteristika poskytovaných pečovatelských služeb

Všechny pečovatelské služby jsou zaměřeny na cílovou skupinu, tj. seniory a zdravotně postižené občany, kteří k životu nepotřebují komplexní péči, ale různý stupeň pomoci, jenž jim umožní vést relativně samostatný život.

Pečovatelské služby jsou tedy zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých občanů s cílem zabezpečit jim co nejkvalitnější život a pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky.

Provozní doba pečovatelské služby v DPS Východní 16

Nepřetržitě.

Podmínky pro přidělení bytu

Viz bod - komu je služba určena - základní podmínky jsou dány příslušnou legislativou, v jejímž rámci v souladu se stanovenými podmínkami přidělení bytu rozhoduje majitel, tj. město Karlovy Vary.

Příjem žádostí o přidělení bytu

U příslušného odboru zřizovatele, tj. odboru sociálních věcí Magistrátu města K. Vary.

pravidla-dps.pdf (112kb)

Zadost_DPS.doc (57kb)