Domov pro seniory

Poslání

Poskytnout potřebné služby a péči cílovým skupinám uvedeným níže.

Komu je služba určena

Občanům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, ale i trvalého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde o občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují 24 hodinovou komplexní a odbornou péči a kteří již vyčerpali všechny dostupné možnosti sociální služby poskytované v terénu a jsou buď osamělí, nebo rodinná péče nedokáže již zabezpečit jejich potřeby.

Cílem i posláním je umožnit občanům zachovat přirozené vztahové prostředí, zachovat možnost využívat místní instituce, zůstat součástí dosavadního přirozeného místního společenství a za přispění všech zaměstnanců vytvářet náhradní prostředí domova.

Komu není služba určena

Občanům, kteří nesplňují podmínky výše definované a občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně vylučuje pobyt v příslušném zařízení, případně vyžaduje přímou odbornou lékařskou péči.

Charakteristika poskytovaných služeb

Všechny služby jsou zaměřeny na cílovou skupinu, tj. seniory, případně zdravotně postižené občany, kteří k životu potřebují komplexní péči, nebo i vyšší stupeň pomoci, jenž jim umožní vést relativně samostatný život v pobytovém zařízení.

Služby jsou tedy zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých občanů s cílem zabezpečit jim co nejkvalitnější  život a pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky. Svůj osobní cíl si pak každý klient určuje za pomocí pracovníků Domova důchodců pomocí tzv. "Individuálního plánu klienta".

Domov pro seniory je vybaven vším, co usnadňuje a umožňuje pohyb a samostatný život, tj. bezbariérovost, vyškolený personál, podávání stravy, umožnění nákupů a doplňkových služeb, jako kadeřnictví, rehabilitace, apod.

Zde najdete popis služby - "Údaje o registrované sociální službě"

Zde najdete pravidla pro přijetí - "Pravidla přijímání"

 

Nadstandardní služby

Naším zájmem je umožnit seniorům trávit svůj život co možná nejplnohodnotněji. Proto se dle svých možností zaměřujeme i na poskytování nadstandardních služeb jako jsou například cvičení jógy v prostorách domova, návštěvy divadla, koncertů a galerií či pořádání výukových kurzů zaměřených na práci s počitačem.                                                                                                                                                                                                                                                               

Zásady poskytovaných služeb

Naplňování základního poslání Domova pro seniory Stará Role vychází z následujících principů:

 • na prvním místě je vždy klient, jeho potřeby a zájmy při zachování rovnoprávného postavení mezi klientem a zaměstnancem
 • důraz je kladen na úctu ke stáří a zachování důstojnosti jak klientů, tak pracovníků
 • preferujeme vzájemně ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj mezi klienty a personálem
 • základem služby je individuální přístup ke klientům a respekt k jejich svobodné vůli, přání a tužbám formou individuálních plánů
 • usilujeme o zachování co největší míry samostatnosti klientů
 • se souhlasem klientů úzce spolupracujeme s jejich rodinami
 • usilujeme o oboustrannou komunikaci mezi klientem a personálem, personálem a rodinou, rodinou a klientem
 • podporujeme klienty ve využívání běžně dostupných služeb a při vytváření přirozených mezilidských vztahů
 • respektujeme právo a svobodnou vůli našich obyvatel, klienti mohou svobodně uplatňovat své náboženské přesvědčení a aktivity s ním spojené
 • usilujeme o sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, loajalitu k organizaci, rozvíjíme jejich týmovou spolupráci, informovanost, kreativitu, flexibilitu a vzájemnou zastupitelnost
 • podporujeme odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráci s dalšími odborníky, institucemi a zařízeními
 • chráníme nezadatelná práva klientů i pracovníků našeho zařízení

Hlavní cíle

 • předcházet sociální izolaci klientů a zamezit jejich sociálnímu vyloučení
 • poskytovat kvalitní služby v oblasti zdravotní, sociální péče a duchovní péče, v ubytování a stravování, vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času klientů
 • rozvíjet osobnost klientů při muzikoterapii, arteterapii, literárním či pěveckém kroužku a jiných zájmových aktivitách dle přání klientů
 • podporovat, vytvářet a udržovat vztahy klientů s vlastními rodinami a dalšími blízkými osobami
 • podporovat klienty v prožívání života dle vlastních představ a respektovat jejich názory, představy a rozhodnutí
 • co nejdéle udržet nebo rozvíjet osobnost všech klientů a jejich tělesné i duševní schopnosti
 • usilovat o spokojenost, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru soběstačnosti klientů
 • rozvíjet a respektovat citový život našich klientů a umožnit jim navazovat přátelské mezilidské vztahy
 • poskytovat takový rozsah služeb, které podporují běžný způsob života našich klientů
 • vytvářet klientům podmínky umožňující maximální využívání místních institucí
 • otevřít dveře zařízení všem lidem dobré vůle a v maximální možné míře vést naše klienty k tomu, aby byli co nejdéle součástí celé společnosti

Provozní doba

Nepřetržitě 24 hodin.

Kapacita zařízení

Domov důchodců 21 míst.

Podmínky pro poskytnutí služby

 • Viz bod - komu je služba určena - základní podmínky jsou dány příslušnou legislativou, v jejímž rámci rozhoduje poskytovatel služby
 • Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby - na konci stránky najdete vzorové znění smlouvy - "Smlouva o poskytování sociální služby"
 • Souhlas s Domácím řádem - na konci stránky najdete podmínky života v Domově - "Domácí řád Domova pro seniory"

Příjem žádostí o poskytování služby

Městské zařízení sociálních služeb, Východní 16, 360 20. Písemně, e-mailem, případně po telefonické domluvě možno osobně - u ředitele zařízení, nebo u vrchní sestry Domova pro seniory p. Vlasty Čábelové. Žadatel obratem dostane informace o dalším postupu a navštíví jej příslušný sociální pracovník k dojednání podrobností smlouvy.

Na konci stránky najdete formulář žádosti - "Žádost o umístění"

Typ služby

Domovy pro seniory - zde najdete jak se k nám dostat.

Údaje o registrované sociální službě.pdf (106kb)

Smlouva o poskytnutí sociální služby.pdf (306kb)

Pravidla přijímání nových klientů do DD.pdf (131kb)

Žádost o umístění do DD.pdf (155kb)

Dotazník k žádosti o umístění do DD.pdf (1,76Mb)

Příkazní smlouva DD.pdf (130kb)

Domácí řád DD.pdf (199kb)